Boartersguod as learmiddel

Margriet Canrinus kwam ik in maart 2012 tegen op een beurs, ze had een goed verhaal en het enthousiasme over haar product straalde van haar af. Daar moet ik wat mee doen dacht ik, en zo schreef ik voor het magazine Heit en Mem een artikel over Margriet en haar webwinkel in educatief speelgoed.
“Dat der in soad yn taal en rekkenjen oanbean wurdt yn it ûnderwiis begryp ik wol, mar is in bern klear mei dy taken, dan wurdt der neffens my te faak mear fan itselde oanbean.”
Lees het hele artikel hier op pagina 24.

“Ik woe altyd al juf wurde. Ik hie ek noch nea oer wat oars neitocht. Pas op de Pabû ûntdekte ik dat dat it net foar my wie."

Margriet CanrinusPrins Kikker

In opdracht van

Afûk | Heit&mem

Publicatiedatum

12 november 2012

Links

Naar het artikel
(pagina 24)

50000
KEER GEDRUKT