“Der bart genôch om oer te eameljen”

NES – “Hiele simmers lang strúnde ik om yn de Trynwâlden. It wie altyd ûngetiderswaar. Oeral wienen it ljippen en skriezen, it rûkte der nei hea en it wetter siet fol mei fisk en kikkerts. Yn Tytsjerk hiest noch in smid en in slachter en ik koe dy minsken en sy my omdat ik dêr simmerdeis omfytste. Sneins siet elkenien yn ‘e tsjerke en dan songen se allegear mei. Wat ik yn de stêd miste, wie dêr folop.”
Lees het hele artikel hier.
Dit artikel verscheen in weekblad Actief in oktober 2014.

"Fansels is dat in feridealisearre byld, mar dat is wol hoe’t ik it my herinnerje. Ik koe der as jonkje gjin genôch fan krije, ik fûn it fantastysk moai hoe’t de wrâld foar myn gefoel doogde.”

Gerrit BretelerOver zijn eigen jeugdherinneringen

In opdracht van

Actief Media

In samenwerking met

Gerrit Breteler
Fotograaf Klaas Rozema

Publicatiedatum

29 oktober 2014

Links

Artikel in PDF

70000
KEER GEDRUKT