As gastâlder in bydrage leverje oan de taalûntwikkeling by jonge bern

Ik schreef een mooi stukje (yn it Frysk) over gastouders en taal voor Heit en Mem!

‘As gastâlder hast yn Fryslân hiel faak te krijen mei in twa- of meartalige sitewaasje. De bern prate Frysk of Nederlânsk, somtiden in streektaal of in bûtenlânske taal. Ast witst hoe ast dêr as gastâlder mei omgean moatst, kinst in grutte bydrage leverje oan de ûntwikkeling fan taal by bern’

Lees hier het hele artikel.

"Taal begjint by lústerjen"

Sietske de RoosSFBO

In opdracht van

Afûk | Heit en Mem

In samenwerking met

SFBO
Heel veel gastouders

Opleverdatum

17 juni 2015

Links

Naar het artikel

50
Miljoen tweetalige mensen zijn er op de wereld!