Wat wol dyn bern dy eins fertelle mei syn gedrach?

Voor het magazine Heit en Mem van Afûk schreef ik een artikel over hoogsensitiviteit, en over Joke Nauta die zich als kindercoach richt op ouders en kinderen die daar mee te maken hebben. Lees hier het artikel op pagina 44 en 45.

"Heechsensitiviteit is der, en do moatst it net ûnderskatte. Tagelyk kinst heechsensitiviteit ek as in hiele moaie kwaliteit sjen. Ast dat ien kear troch hast, wurdt it opfoeden safolle leuker, foar dysels, mar foaral ek foar dyn bern."

Joke NautaKindercoach

In opdracht van

Afûk | Heit&mem

Publicatiedatum

3 april 2012

Links

Joke Nauta
Het artikel
(pagina 44 en 45)

35000
KEER GEDRUKT